ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵙ ⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ  ⵜⵉⵏⴷⵉ: ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ        “ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ  ⵜⵉⵏⴷⵉ: ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ”  ⵖ  ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵉⵙⴽⵍⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵡⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ  ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ  ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ.  ⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵥⵣⵍⵎⴹ  ⵏ  ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ  ⵉⵥⵣⵉⵍⵎⴷ  ⵏ  ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ  ⴷ  ⵢⵉⵙⴽ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙ   ⵓⵙⵔⴰⴳ  ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ  ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ:  ⵜⵉⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ  ⵜⵉⴷ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⵖ  ⵜⴼⵔⴽⵜ  ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ,  ⴷ   ⵙ    ⵓⵙⵔⴰⴳ    ⵏ   ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ  ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ  ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ    ⴷ   ⵜⵎⵎⵓⵔⵉ  ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.  ⵔⴰⴷⴷ  ⵢⴰⵡⵉ  ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ  ⴰⵙ  ⴼ  ⴽⵔⴰⴹ  ⵉⵣⵎⴰⵣ:   1. ⴰⵣⴻⵎⵣ   ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ  ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ   . 2. ⴰⵣⴻⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ  ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ   ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. 3. ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ   ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ. 

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵔⴰⴷ  ⵉⴱⴷⴷ   ⴼ    ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ  ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ  ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵜⵏ  ⵖ  ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵔⵎⵎⵉⵙ   ⵏ   ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ   ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ   ⴷ   ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ  ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ. ⵔⴰⴷ  ⵏⵏⵉⵙⵙⴰⴳⵯ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⴳⴳⴰⵔⵏ   ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ ⴷ   ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ   ⴷ    ⵓⵙⵎⵔⵙ 

ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵙ  ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙ  ⵢⴰⴼ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵉⵙ   ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ  ⵍⵍⵉ ⴼ   ⵜⵙⵍⴰ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ  ⵏ

 “ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ” ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ  ⵉ  ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ  ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⵔⵏ    ⵖ  ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ  ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴱⵉⵔⵢⴰⵍⵉ.  ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ    ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵍⵓ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⵣⵖ  ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ  ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵙⵙⵏⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ   ⵎⴰⵙ   ⴷ   ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ  ⴰⴷ ⵜⵖⵔ  ⵉⵎⵉⵙⵙⵓⵜⵏ  ⴷ  ⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵏ   ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ.   ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ  ⴷ   ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ  ⵓⵔ  ⵜⴳⴰ  ⴰⵎⵔ   ⵢⴰⵏⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ    ⵏ  ⵜⵙⴽⵍⴰ.  ⵎⴽⴰⴷ ⴰⵙ  ⵜⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵔ  ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ  ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ  ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴷⴰⵔ  ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵖ  ⵉⴳⵔ  ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵓⵏ ⵏ  ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ    ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ  ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ  ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ   ⵢⴰⵡⵙ   ⵉ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ  ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏ  ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⴷ  ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵊⵉⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ   ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴷⵉ  ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵥⴹⴰⵔ  ⴰⵙ   ⵜⵙⴽⵓ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ  ⴷ   ⵢⵓⵙⴰⵏ  ⵉ   ⵜⵖⵔⵉ   ⵏ   ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵖ   ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ  ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ  ⵢⴰⵜ. ⴰⵙⴼⴰⵔ ⴰⴷ  ⵔⴰⴷ   ⵉⵙⴽⵔ   ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ ⴷ    ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ  ⴷ  ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵖ  ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⵖ  ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ  ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵢⴰⵡⵉⵏ ⴷ  ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ.  ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵖ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵉⵎⵎⵓⵏ  ⴷ  ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.  ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ  ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵜⵏ ⵉⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵢⵏ  ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ  ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵔⴰ  ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵏ  ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ  ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎⵙⵉⵏ   ⴱⴰⵙ    ⵅⴼ    ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰ  ⴰⵏⵏ ⴰⴼ  ⵉⵔⴰ  ⴰⴷ  ⵉⵣⵣⵓⴳⵣ    ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ   ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ  ⵅⴼ   ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ  ⵓⵙⵏⵉⵍⵙ  ⴷ   ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ  ⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵖ  ⵉⵍⵉ  ⵏ   ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ  ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ  ⵓⵙⵡⵉⵔ   ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ   ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.    ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵙⵉ  ⵅⴼ  ⵜⵎⴰⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ  ⵏ ⵜⴹⴼⵔⵜ  ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴳ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵔⴰⴷ  ⵉⵙⵉⴳⵍ  ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴼ  ⴰⴷ  ⵉⵎⵍ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴷ  ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⴳⵔ  ⵜⵉⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ.  ⵙ   ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⵓⵔ  ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ  ⴳⵔ   ⵉⵥⵣⵍⵎⴹ  ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ   ⵉⵥⵣⵍⵎⴹ   ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ  ⵢⵉⵙⴽ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ  ⵎⴽ  ⴰⵏⵏ  ⴰⴼ  ⵔⴰⴷ    ⵓⵔ   ⵉⴷⵓⵍ  ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ  ⵏⵏⵖ ⵙ   ⴰⴷ  ⵢⴰⴼ  ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ  ⵓⵎⵓⵙ  ⵏⵖ ⴷ    ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ  ⵎⴰⵛ  ⵔⴰⴷ   ⵉⴷⵓⵍ ⵙ   ⵜⵢⴰⴼⴰ ⵏ  ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏⵏ  ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ.  ⵉⴳⴰ  ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ  ⵢⴰⵏ  ⵢⵉⵎⵎⵉⵙ  ⵉⵃⵢⵢⴰⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵔⴰⴷ  ⴰⵖ  ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ   ⵙ  ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⵔⴰⴷ  ⵏⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ  ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ  ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ  ⵙⴳ   ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ  ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ  ⵜⵙⵎⴷ  ⴰⴱⵔⵉⴷ   ⵏⵏⵙ ⵖⵉⵍ  ⴰⴷ  ⵍⵍⵉ  ⵏⵉⵜ ⵉⴷⵓⵍⵏ ⵙ   ⵓⵙⵎⵔⵙ   ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ  ⵢⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ.  ⵎⴽ  ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ  ⵉⴽⴽ  ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⵖ  ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⵏ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵉⵔⵅⴰⵏ ⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⴰⵙⴽⴰⵏ ⴼ  ⵢⵉⵔⵎ  ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵔⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⴷ  ⵜⴰⵎⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵢⴰⵡⵉ-ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵏ.